Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Centrum Tea Adema en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van Centrum Tea Adema.

Overeenkomst

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde opleiding op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Centrum Tea Adema.

Beëindiging overeenkomst

Centrum Tea Adema kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Centrum Tea Adema gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Centrum Tea Adema kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Annulering

De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor de online opleidingen. Zie hiervoor de aanvullende voorwaarden onder het kopje Betaling > Online/digitale opleidingen. Het is niet mogelijk de inschrijfkosten retour te ontvangen bij annulering van een opleiding.

Financiële verplichting

Met het invullen van het inschrijfformulier voor een opleiding wordt een financiële verplichting aangegaan. Dit laat onverlet dat Centrum Tea Adema het recht heeft om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de opleiding.

Ook als de werkgever voor de deelnemer betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Facturen kunnen tenaam worden gesteld van de werkgever, maar worden altijd naar de inschrijvende deelnemer verzonden. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk dat de factuur bij de werkgever terecht komt.

Verwerking inschrijvingen

Verwerking van inschrijvingen vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van het inschrijfkosten. Is de opleiding waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht. De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met, de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

Betaling

Online/digitale opleidingen
Bij aanmelding voor onze online/digitale opleidingen dienen de opleidingskosten direct volledig online betaald te worden, omdat deelnemers ook direct hun inloggegevens en volledige toegang tot deze opleidingen ontvangen.

Opleiding Ik Leer Leren
Voor de opleiding tot Ik Leer Leren-trainer ontvangt de deelnemer binnen 3 werkdagen de factuur voor de volledige opleidingskosten, met een betalingstermijn van 14 dagen. Deelnemers verplichten zich tot tijdige betaling.

Alle overige opleidingen
Voor onze overige opleidingen (basisopleiding, vervolgopleidingen en praktijkdagen in ons trainingscentrum in Burgum) geldt:

 • Na inschrijving ontvangt de deelnemer automatisch een eerste bevestigingsmail, hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
 • Binnen 3 werkdagen volgt een factuur voor de inschrijfkosten à € 100.
 • De inschrijving is definitief als de inschrijfkosten zijn voldaan en is geldig tot de datum van deelname.
 • De datum van het bankrekeningafschrift van de deelnemer of betalende werkgever geldt als bewijs.
 • Twee tot drie maanden voor de trainingsdatum volgt de factuur voor de volledige opleidingskosten, minus al betaalde inschrijfkosten.
 • Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deelnemers verplichten zich tot tijdige betaling.
 • Deelname is alleen mogelijk als de opleidingskosten volledig zijn voldaan.

De kosten van alle opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Wijzigen van trainingsdatum of annuleren (anders dan online opleidingen)

Geldend voor basisopleiding, vervolgopleidingen, praktijkdagen en opleiding tot Ik Leer Leren-trainer

Voor het wijzigen van een trainingsdatum geldt:

 • Het wijzigen van de trainingsdatum is afhankelijk van beschikbaarheid en te beoordelen door Centrum Tea Adema.
 • Tot 8 weken voor de start van de opleiding wordt € 125 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Vanaf 8 weken voor de start wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Vanaf 3 weken voor de start wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Is de deelnemer verhinderd voor een opleidingsdag van een meerdaagse opleiding en wil deelnemer deze inhalen op een andere dag, dan wordt € 195 per dag in rekening gebracht.

Voor annuleren geldt:

 • Tot 8 weken voor de start van de opleiding kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd.
 • De inschrijfkosten kunnen niet geretourneerd worden.
 • Vanaf 8 weken voor de start is 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
 • Vanaf 3 weken voor de start is 100% van de opleidingskosten verschuldigd.

Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Centrum Tea Adema zich het recht voor de opleiding te annuleren. Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen. Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

Aansprakelijkheid

Centrum Tea Adema spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de opleidingen uit te voeren. Centrum Tea Adema is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding en/of training. Centrum Tea Adema is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. Centrum Tea Adema is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Centrum Tea Adema op eigen risico en iedere mogelijke (letsel)schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Centrum Tea Adema. Centrum Tea Adema is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

Aanvullende voorwaarden Ik Leer Leren

Alle voorgaande genoemde voorwaarden gelden ook bij het inschrijven voor de opleiding tot Ik Leer Leren-trainer en voor de verschillende locaties waar de opleiding wordt gegeven. Ook voor annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals eerder genoemd.

Deelnemers aan de training Ik Leer Leren zijn vrij om trainingen Ik Leer Leren te verzorgen voor groepjes of individuele kinderen en adolescenten. Het tarief voor een Ik Leer Leren training is vastgesteld zoals vermeld op de website inclusief btw. Deelnemers verplichten zich bij aanmelding om zich hieraan te houden en de genoemde tarieven te hanteren. Aanvullende afspraken en regels ontvangt de deelnemer bij deelname.

Ik Leer Leren mag alleen aan kinderen/pubers en jongeren worden gegeven. Het is niet toegestaan collega’s, leerkrachten, hulpverleners of andere volwassenen op te leiden. Dit is alleen voorbehouden aan Centrum Tea Adema en de door haar aangewezen trainers.

Niets uit de handleiding en het werkboek Ik Leer Leren mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming vooraf van Centrum Tea Adema. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912, het Besluit van 20 juni 1974, St.b.351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht.

Aanvullende voorwaarden online opleidingen

Annulering/opzegging van een online opleiding met retournering van kosten is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer wel gerechtigd om binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Centrum Tea Adema vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Centrum Tea Adema gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens tot de online trainingsomgeving, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online opleiding van start gaat. Mocht Centrum Tea Adema onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Centrum Tea Adema alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Centrum Tea Adema een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Centrum Tea Adema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Centrum Tea Adema niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd. Voor zover Centrum Tea Adema bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Centrum Tea Adema weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Centrum Tea Adema op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Centrum Tea Adema of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Centrum Tea Adema.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Centrum Tea Adema slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Centrum Tea Adema voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Conflict

Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in. De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

Klik hier voor onze klachtenprocedure

Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Centrum Tea Adema vertrouwelijk behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm